Test Page
Thời khoá biểu trường THPT Nguyễn Siêu thực hiện từ ngày 30-12-2019
Gửi ngày: 29/12/2019

 I. Thời khóa biểu dành cho học sinh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  10A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HiềnTin
Toán
Tuấn
-x- Ngoại ngữ
NhungA
Toán
Khánh
-x-
Tiết 2 Hóa học
LiênH
Ngữ văn
ThảoV
-x- Toán
Khánh
Ngoại ngữ
NhungA
-x-
Tiết 3 Vật lí
NhungL
Toán
Khánh
-x- Công nghệ
NguyệtCN
-x-
Tiết 4 Ngoại ngữ
GV2, Yen_TAnh
Vật lí
NhungL
-x- Hóa học
LiênH
Ngữ văn
ThảoV
-x-
Tiết 5 Thể dục
HươngTD
Toán
Khánh
-x- -x- Sinh hoạt
HiềnTin
-x-
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  10A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
ThuỷV
Vật lí
NhungL
-x- Ngữ văn
ThuỷV
Toán
Lưu
-x-
Tiết 2 Vật lí
NhungL
Ngoại ngữ
LanA
-x- Toán
Lưu
GDCD
HạnhCD
-x-
Tiết 3 Thể dục
HươngTD
Toán
Lưu
-x- Ngoại ngữ
LanA
Ngữ văn
ThuỷV
-x-
Tiết 4 Địa Lí
HạnhĐ
Ngoại ngữ
GV1, Yen_TAnh
-x- Thể dục
HươngTD
Thể dục
HươngTD
-x-
Tiết 5 Hóa học
Ánh_Hóa
Địa Lí
HạnhĐ
-x- Hóa học
Ánh_Hóa
Sinh hoạt
ThuỷV
-x-
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  10A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
Hài
Hóa học
Ánh_Hóa
-x- Toán
Khánh
Ngoại ngữ
LanA
-x-
Tiết 2 Toán
Tuấn
Vật lí
NhungL
-x- Toán
Lam
Hóa học
Ánh_Hóa
-x-
Tiết 3 Địa Lí
HạnhĐ
Ngoại ngữ
GV1, Yen_TAnh
-x- Thể dục
ChinhTD
Toán
Khánh
-x-
Tiết 4 Ngoại ngữ
LanA
Toán
Khánh
-x- -x- Lịch Sử
Hài
-x-
Tiết 5 Vật lí
NhungL
-x- -x- -x- Sinh hoạt
Hài
-x-
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  10A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
Lam
Thể dục
ChinhTD
-x- Lịch Sử
Hài
Tin học
-x-
Tiết 2 Thể dục
ChinhTD
Ngoại ngữ
GV1, Yen_TAnh
-x- Hóa học
Mai
Tin học
-x-
Tiết 3 Hóa học
Mai
Vật lí
NgọcL
-x- Toán
Lam
Toán
Lam
-x-
Tiết 4 Toán
Lam
Toán
Lam
-x- Toán
Lam
Vật lí
NgọcL
-x-
Tiết 5 Địa Lí
HạnhĐ
-x- -x- -x- Sinh hoạt
Lam
-x-
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  10A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NgọcL
Toán
Lam
-x- Toán
Lam
Ngữ văn
ThảoV
-x-
Tiết 2 Vật lí
NgọcL
Tin học
HiềnTin
-x- Ngoại ngữ
GV1, Yen_TAnh
Lịch Sử
Hài
-x-
Tiết 3 Lịch Sử
Hài
-x- -x- Hóa học
Mai
Vật lí
NgọcL
-x-
Tiết 4 --- -x- -x- -x- Hóa học
Mai
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- Sinh hoạt
NgọcL
-x-
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  10A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
NhungA
Toán
Khánh
-x- Vật lí
NgọcL
Ngoại ngữ
NhungA
-x-
Tiết 2 GDCD
HạnhCD
Toán
Khánh
-x- Ngoại ngữ
NhungA
Toán
Khánh
-x-
Tiết 3 Toán
Khánh
Ngoại ngữ
NhungA
-x- Ngữ văn
ThảoV
Ngữ văn
ThảoV
-x-
Tiết 4 Ngữ văn
ThảoV
Ngữ văn
ThảoV
-x- Ngữ văn
ThảoV
Ngoại ngữ
GV1, Yen_TAnh
-x-
Tiết 5 -x- -x- Toán
Khánh
Sinh hoạt
NhungA
-x-
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  10A7
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
ThảoV
Ngữ văn
ThảoV
-x- Địa Lí
HạnhĐ
Hóa học
LiênH
-x-
Tiết 2 Ngữ văn
ThảoV
Ngoại ngữ
NhungA
-x- Ngữ văn
ThảoV
Ngữ văn
ThảoV
-x-
Tiết 3 Ngoại ngữ
NhungA
Thể dục
HươngTD
-x- Thể dục
HươngTD
Thể dục
HươngTD
-x-
Tiết 4 Toán
Lưu
Toán
Lưu
-x- Ngoại ngữ
GV1, Yen_TAnh
Ngoại ngữ
NhungA
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- Sinh hoạt
ThảoV
-x-
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  10A8
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HạnhCD
Ngữ văn
ThuỷV
-x- Thể dục
HươngTD
Thể dục
HươngTD
-x-
Tiết 2 Thể dục
HươngTD
Ngữ văn
ThuỷV
-x- Toán
Điệp
Ngữ văn
ThuỷV
-x-
Tiết 3 Ngữ văn
ThuỷV
Vật lí
NhungL
-x- Ngoại ngữ
GV1, Yen_TAnh
Toán
Điệp
-x-
Tiết 4 -x- -x- -x- Ngữ văn
ThuỷV
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- Sinh hoạt
HạnhCD
-x-
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  10A9
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
Nội
Ngữ văn
Nội
-x- Toán
Tuấn
Ngữ văn
Nội
-x-
Tiết 2 Toán
Khánh
Thể dục
HươngTD
-x- Thể dục
HươngTD
-x-
Tiết 3 Ngữ văn
Nội
Hóa học
Mai
-x- Vật lí
NhungL
Hóa học
Mai
-x-
Tiết 4 Thể dục
HươngTD
Địa Lí
Loan
-x- Toán
Khánh
Toán
Khánh
-x-
Tiết 5 Toán
Quỳnh
Ngoại ngữ
GV1, Yen_TAnh
-x- -x- Sinh hoạt
Nội
-x-
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  11A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
PhươngT
Vật lí
HằngL
-x- Công nghệ
HằngCN
Vật lí
HằngL
-x-
Tiết 2 Ngữ văn
K.Anh
Toán
PhươngT
-x- Ngoại ngữ
Duyên
Toán
PhươngT
-x-
Tiết 3 Vật lí
HằngL
Toán
PhươngT
-x- Toán
PhươngT
Vật lí
HằngL
-x-
Tiết 4 Toán
PhươngT
Sinh học
HiềnSinh
-x- Hóa học
Mai
GDCD
HạnhCD
-x-
Tiết 5 Ngoại ngữ
GV2, Yen_TAnh
-x- -x- Vật lí
HằngL
Sinh hoạt
PhươngT
-x-
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  11A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HiềnSinh
Toán
Quỳnh
-x- Vật lí
HằngL
Hóa học
HiềnH
-x-
Tiết 2 Ngoại ngữ
GV2, Yen_TAnh
Địa Lí
Loan
-x- Hóa học
HiềnH
Công nghệ
HằngCN
-x-
Tiết 3 Toán
Quỳnh
Thể dục
ChinhTD
-x- Lịch Sử
Hoa
Ngữ văn
HườngV
-x-
Tiết 4 Ngoại ngữ
Bình
-x- Ngoại ngữ
Bình
Toán
Quỳnh
-x-
Tiết 5 Ngoại ngữ
Bình
-x- -x- -x- Sinh hoạt
HiềnSinh
-x-
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  11A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
Toán
PhươngT
-x- GDCD
GiangCD
Toán
PhươngT
-x-
Tiết 2 Sinh học
HiềnSinh
GDCD
GiangCD
-x- GDCD
GiangCD
Thể dục
HươngTD
-x-
Tiết 3 Ngoại ngữ
GV2, Yen_TAnh
Vật lí
HằngL
-x- Hóa học
LiênH
Ngoại ngữ
Duyên
-x-
Tiết 4 Vật lí
HằngL
Thể dục
HươngTD
-x- Toán
PhươngT
Vật lí
HằngL
-x-
Tiết 5 Ngữ văn
HườngV
Thể dục
HươngTD
-x- Thể dục
HươngTD
Sinh hoạt
-x-
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  11A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HưngV
Sinh học
HiềnSinh
-x- Sinh học
HiềnSinh
Ngữ văn
HưngV
-x-
Tiết 2 Toán
Hoài
Ngoại ngữ
Bình
-x- Sinh học
HiềnSinh
Ngữ văn
HưngV
-x-
Tiết 3 Toán
Hoài
Hóa học
HiềnH
-x- Ngữ văn
HưngV
Thể dục
Vân
-x-
Tiết 4 Vật lí
NgọcL
Hóa học
HiềnH
-x- Hóa học
HiềnH
Ngoại ngữ
GV2
-x-
Tiết 5 Thể dục
Vân
-x- -x- -x- Sinh hoạt
HưngV
-x-
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  11A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
K.Anh
Lịch Sử
HiềnS
-x- Ngữ văn
K.Anh
Tin học
Cường
-x-
Tiết 2 Thể dục
Vân
Toán
Quỳnh
-x- Thể dục
Vân
Ngoại ngữ
GV2, Yen_TAnh
-x-
Tiết 3 Lịch Sử
HiềnS
Địa Lí
HạnhĐ
-x- Toán
Quỳnh
Ngoại ngữ
Bình
-x-
Tiết 4 Ngữ văn
K.Anh
Ngữ văn
K.Anh
-x- Sinh học
HằngS
Ngữ văn
K.Anh
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- Sinh hoạt
K.Anh
-x-
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  11A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
Cường_TD
Thể dục
Cường_TD
-x- Toán
Quỳnh
Ngoại ngữ
Duyên
-x-
Tiết 2 Ngữ văn
HưngV
Lịch Sử
HiềnS
-x- Ngữ văn
HưngV
Toán
Lưu
-x-
Tiết 3 Hóa học
LiênH
Toán
Quỳnh
-x- Thể dục
Cường_TD
Ngữ văn
HưngV
-x-
Tiết 4 Lịch Sử
HiềnS
Thể dục
Cường_TD
-x- Toán
Lưu
Hóa học
LiênH
-x-
Tiết 5 Toán
Lưu
Toán
Lưu
-x- Ngoại ngữ
GV2, Duyên_(33000723_167)
Sinh hoạt
Cường_TD
-x-
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  11A7
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HằngL
Ngữ văn
K.Anh
-x- Hóa học
LiênH
Thể dục
Vân
-x-
Tiết 2 Toán
PhươngT
Ngữ văn
K.Anh
-x- Địa Lí
HạnhĐ
Ngữ văn
K.Anh
-x-
Tiết 3 Thể dục
Vân
Ngoại ngữ
GV2, Duyên_(33000723_167)
-x- Ngữ văn
K.Anh
Toán
PhươngT
-x-
Tiết 4 Sinh học
HiềnSinh
Toán
PhươngT
-x- Thể dục
Vân
Toán
PhươngT
-x-
Tiết 5 Hóa học
LiênH
-x- Toán
PhươngT
Sinh hoạt
HằngL
-x-
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  11A8
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
Vân
Tin học
Cường
-x- Thể dục
Vân
Lịch Sử
HiềnS
-x-
Tiết 2 Toán
Lam
Toán
Lam
-x- Lịch Sử
HiềnS
Thể dục
Vân
-x-
Tiết 3 Ngoại ngữ
Duyên
Ngữ văn
Nội
-x- Hóa học
HiềnH
Ngữ văn
Nội
-x-
Tiết 4 Ngữ văn
Nội
Vật lí
HằngL
-x- Ngoại ngữ
Duyên
Toán
Lam
-x-
Tiết 5 Vật lí
HằngL
Ngoại ngữ
GV2, Duyên_(33000723_167)
-x- Toán
Lam
Sinh hoạt
Vân
-x-
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  11A9
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HườngV
Thể dục
HươngTD
-x- Ngữ văn
HườngV
Ngữ văn
HườngV
-x-
Tiết 2 Ngữ văn
HườngV
Ngoại ngữ
GV2, Duyên_(33000723_167)
-x- Hóa học
LiênH
-x-
Tiết 3 Toán
Lam
Toán
Lam
-x- Ngữ văn
HườngV
Hóa học
LiênH
-x-
Tiết 4 Ngữ văn
HườngV
-x- -x- -x- Ngữ văn
HườngV
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- Sinh hoạt
HườngV
-x-
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  12A1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
Minh
Vật lí
LanL
-x- Thể dục
Cường_TD
Địa Lí
Loan
-x-
Tiết 2 Thể dục
Cường_TD
Hóa học
HiềnH
-x- Vật lí
LanL
Ngoại ngữ
GV1, Bình_(33000723_183)
-x-
Tiết 3 Công nghệ
Thể dục
Cường_TD
-x- Sinh học
HằngS
Toán
Minh
-x-
Tiết 4 Công nghệ
Toán
Minh
-x- Toán
Minh
Hóa học
HiềnH
-x-
Tiết 5 Toán
Minh
Thể dục
Cường_TD
-x- -x- Sinh hoạt
Minh
-x-
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  12A2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
LanL
Toán
Minh
-x- Hóa học
HiềnH
Ngữ văn
ThuỷV
-x-
Tiết 2 Vật lí
LanL
Sinh học
HiềnSinh
-x- Ngữ văn
ThuỷV
Hóa học
HiềnH
-x-
Tiết 3 Toán
Minh
Vật lí
LanL
-x- -x- Ngoại ngữ
GV2, LanA_(33000723_199)
-x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- Toán
Minh
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- Sinh hoạt
LanL
-x-
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  12A3
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
Điệp
Ngoại ngữ
NhungA
-x- Sinh học
HằngS
Toán
Điệp
-x-
Tiết 2 Ngữ văn
Thử
Vật lí
LanL
-x- Hóa học
Ánh_Hóa
Thể dục
Cường_TD
-x-
Tiết 3 Vật lí
LanL
Hóa học
Ánh_Hóa
-x- Toán
Điệp
Ngữ văn
Thử
-x-
Tiết 4 Ngoại ngữ
NhungA
Ngoại ngữ
GV2, NhungA_(33000723_188)
-x- Thể dục
Cường_TD
Ngữ văn
Thử
-x-
Tiết 5 Toán
Điệp
Toán
Điệp
-x- Thể dục
Cường_TD
Sinh hoạt
Điệp
-x-
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  12A4
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
Quỳnh
Ngoại ngữ
LanA
-x- Vật lí
LanL
Sinh học
HằngS
-x-
Tiết 2 Toán
Quỳnh
Thể dục
Cường_TD
-x- Toán
Quỳnh
Tin học
Cường
-x-
Tiết 3 Hóa học
Ánh_Hóa
Tin học
Cường
-x- Hóa học
Ánh_Hóa
Vật lí
LanL
-x-
Tiết 4 Thể dục
Cường_TD
Toán
Quỳnh
-x- Ngoại ngữ
GV2, LanA_(33000723_199)
Thể dục
Cường_TD
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- Sinh hoạt
Quỳnh
-x-
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  12A5
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
Thử
Hóa học
HiềnH
-x- Địa Lí
Loan
Lịch Sử
Hài
-x-
Tiết 2 Lịch Sử
Hài
Toán
Điệp
-x- Thể dục
Cường_TD
Sinh học
HằngS
-x-
Tiết 3 Ngoại ngữ
GV1, LanA_(33000723_199)
Địa Lí
Loan
-x- Lịch Sử
Hài
Thể dục
Cường_TD
-x-
Tiết 4 Địa Lí
Loan
-x- -x- -x- Toán
Điệp
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- Sinh hoạt
Thử
-x-
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  12A6
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
HiềnS
Toán
Lưu
-x- Hóa học
Ánh_Hóa
Công nghệ
HằngCN
-x-
Tiết 2 Ngoại ngữ
GV1, NhungA_(33000723_188)
Công nghệ
HằngCN
-x- Thể dục
ChinhTD
Địa Lí
Loan
-x-
Tiết 3 Toán
Lưu
Lịch Sử
HiềnS
-x- Toán
Lưu
Tin học
-x-
Tiết 4 Vật lí
NhungL
Thể dục
ChinhTD
-x- Vật lí
NhungL
Toán
Lưu
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- Sinh hoạt
HiềnS
-x-
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  12A7
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
Hoa
Ngoại ngữ
Bình
-x- Thể dục
ChinhTD
Toán
Minh
-x-
Tiết 2 Toán
Minh
Thể dục
ChinhTD
-x- Toán
Minh
-x-
Tiết 3 Ngoại ngữ
Bình
Toán
Minh
-x- -x- Ngoại ngữ
GV1, Yen_TAnh
-x-
Tiết 4 Vật lí
LanL
-x- -x- -x- Ngoại ngữ
Bình
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- Sinh hoạt
Hoa
-x-
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  12A8
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
Tâm
Địa Lí
Loan
-x- Toán
Điệp
Ngoại ngữ
Bình
-x-
Tiết 2 Toán
Điệp
Tin học
Cường
-x- Địa Lí
Loan
Toán
Điệp
-x-
Tiết 3 Địa Lí
Loan
Ngữ văn
Tâm
-x- Công nghệ
HằngCN
Lịch Sử
HiềnS
-x-
Tiết 4 Toán
Điệp
Toán
Điệp
-x- Địa Lí
Loan
Ngữ văn
Tâm
-x-
Tiết 5 Ngữ văn
Tâm
Lịch Sử
HiềnS
-x- Ngoại ngữ
GV1, LanA_(33000723_199)
Sinh hoạt
Tâm
-x-
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  12A9
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 Chào cờ
GiangCD
Ngữ văn
Tâm
-x- Toán
Lưu
Hóa học
Ánh_Hóa
-x-
Tiết 2 Toán
Lưu
Toán
Lưu
-x- Ngoại ngữ
GV2, LanA_(33000723_199)
Ngữ văn
Tâm
-x-
Tiết 3 Ngữ văn
Tâm
Công nghệ
HằngCN
-x- Lịch Sử
HiềnS
Toán
Lưu
-x-
Tiết 4 -x- -x- -x- Lịch Sử
HiềnS
-x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- Sinh hoạt
GiangCD
-x-
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

II. Thời khóa biểu dành cho giáo viên

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  HườngV
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 11A9
Chào cờ
-x- --- 11A9
Ngữ văn
11A9
Ngữ văn
---
Tiết 2 11A9
Ngữ văn
-x- --- --- ---
Tiết 3 --- -x- --- 11A9
Ngữ văn
11A2
Ngữ văn
---
Tiết 4 11A9
Ngữ văn
-x- --- --- 11A9
Ngữ văn
---
Tiết 5 11A3
Ngữ văn
-x- --- --- 11A9
Sinh hoạt
---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

 

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  HạnhĐ
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- 10A7
Địa Lí
--- ---
Tiết 2 --- --- --- 11A7
Địa Lí
--- ---
Tiết 3 10A3
Địa Lí
11A5
Địa Lí
--- --- --- ---
Tiết 4 10A2
Địa Lí
--- --- --- --- ---
Tiết 5 10A4
Địa Lí
10A2
Địa Lí
--- --- --- ---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  HằngCN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- 11A1
Công nghệ
12A6
Công nghệ
---
Tiết 2 --- 12A6
Công nghệ
--- --- 11A2
Công nghệ
---
Tiết 3 --- 12A9
Công nghệ
--- 12A8
Công nghệ
--- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  ThảoV
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 10A7
Chào cờ
10A7
Ngữ văn
--- --- 10A5
Ngữ văn
---
Tiết 2 10A7
Ngữ văn
10A1
Ngữ văn
--- 10A7
Ngữ văn
10A7
Ngữ văn
---
Tiết 3 --- --- --- 10A6
Ngữ văn
10A6
Ngữ văn
---
Tiết 4 10A6
Ngữ văn
10A6
Ngữ văn
--- 10A6
Ngữ văn
10A1
Ngữ văn
---
Tiết 5 --- --- --- 10A7
Sinh hoạt
---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  Loan
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 12A8
Địa Lí
--- 12A5
Địa Lí
12A1
Địa Lí
---
Tiết 2 --- 11A2
Địa Lí
--- 12A8
Địa Lí
12A6
Địa Lí
---
Tiết 3 12A8
Địa Lí
12A5
Địa Lí
--- --- --- ---
Tiết 4 12A5
Địa Lí
10A9
Địa Lí
--- 12A8
Địa Lí
--- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

 

 

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  GiangCD
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 12A9
Chào cờ
--- --- 11A3
GDCD
--- ---
Tiết 2 --- 11A3
GDCD
--- 11A3
GDCD
--- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- 12A9
Sinh hoạt
---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  Hài
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 10A3
Chào cờ
-x- --- 10A4
Lịch Sử
12A5
Lịch Sử
---
Tiết 2 12A5
Lịch Sử
-x- --- --- 10A5
Lịch Sử
---
Tiết 3 10A5
Lịch Sử
-x- --- 12A5
Lịch Sử
--- ---
Tiết 4 -x- -x- --- --- 10A3
Lịch Sử
---
Tiết 5 -x- -x- --- --- 10A3
Sinh hoạt
---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  HiềnS
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 12A6
Chào cờ
11A5
Lịch Sử
--- --- 11A8
Lịch Sử
---
Tiết 2 --- 11A6
Lịch Sử
--- 11A8
Lịch Sử
--- ---
Tiết 3 11A5
Lịch Sử
12A6
Lịch Sử
--- 12A9
Lịch Sử
12A8
Lịch Sử
---
Tiết 4 11A6
Lịch Sử
--- --- --- 12A9
Lịch Sử
---
Tiết 5 --- 12A8
Lịch Sử
--- --- 12A6
Sinh hoạt
---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

 

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  Minh
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 12A1
Chào cờ
12A2
Toán
--- --- 12A7
Toán
---
Tiết 2 12A7
Toán
--- --- 12A7
Toán
---
Tiết 3 12A2
Toán
12A7
Toán
--- --- 12A1
Toán
---
Tiết 4 --- 12A1
Toán
--- 12A1
Toán
12A2
Toán
---
Tiết 5 12A1
Toán
--- --- --- 12A1
Sinh hoạt
---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  Tuấn
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 10A1
Toán
--- 10A9
Toán
-x- -x-
Tiết 2 10A3
Toán
--- --- -x- -x- -x-
Tiết 3 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  Hoài
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 11A4
Toán
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 3 11A4
Toán
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  Khánh
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 10A6
Toán
--- 10A3
Toán
10A1
Toán
---
Tiết 2 10A9
Toán
10A6
Toán
--- 10A1
Toán
10A6
Toán
---
Tiết 3 10A6
Toán
10A1
Toán
--- 10A3
Toán
---
Tiết 4 -x- 10A3
Toán
--- 10A9
Toán
10A9
Toán
---
Tiết 5 -x- 10A1
Toán
--- 10A6
Toán
--- ---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

 

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  Lam
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 10A4
Chào cờ
10A5
Toán
--- 10A5
Toán
--- ---
Tiết 2 11A8
Toán
11A8
Toán
--- 10A3
Toán
--- ---
Tiết 3 11A9
Toán
11A9
Toán
--- 10A4
Toán
10A4
Toán
---
Tiết 4 10A4
Toán
10A4
Toán
--- 10A4
Toán
11A8
Toán
---
Tiết 5 --- --- --- 11A8
Toán
10A4
Sinh hoạt
---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  ThuỷV
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 10A2
Chào cờ
10A8
Ngữ văn
--- 10A2
Ngữ văn
12A2
Ngữ văn
---
Tiết 2 --- 10A8
Ngữ văn
--- 12A2
Ngữ văn
10A8
Ngữ văn
---
Tiết 3 10A8
Ngữ văn
--- --- --- 10A2
Ngữ văn
---
Tiết 4 --- --- --- 10A8
Ngữ văn
---
Tiết 5 --- --- --- --- 10A2
Sinh hoạt
---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

 

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  Lưu
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 12A6
Toán
--- 12A9
Toán
10A2
Toán
---
Tiết 2 12A9
Toán
12A9
Toán
--- 10A2
Toán
11A6
Toán
---
Tiết 3 12A6
Toán
10A2
Toán
--- 12A6
Toán
12A9
Toán
---
Tiết 4 10A7
Toán
10A7
Toán
--- 11A6
Toán
12A6
Toán
---
Tiết 5 11A6
Toán
11A6
Toán
--- --- --- ---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  HươngTD
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 11A9
Thể dục
--- 10A8
Thể dục
10A8
Thể dục
---
Tiết 2 10A8
Thể dục
10A9
Thể dục
--- 10A9
Thể dục
11A3
Thể dục
---
Tiết 3 10A2
Thể dục
10A7
Thể dục
--- 10A7
Thể dục
10A7
Thể dục
---
Tiết 4 10A9
Thể dục
11A3
Thể dục
--- 10A2
Thể dục
10A2
Thể dục
---
Tiết 5 10A1
Thể dục
11A3
Thể dục
--- 11A3
Thể dục
--- ---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
 
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 11A3
Chào cờ
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 --- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 3 12A1
Công nghệ
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 4 12A1
Công nghệ
-x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 --- -x- -x- -x- 11A3
Sinh hoạt
-x-
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  HằngL
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 11A7
Chào cờ
11A1
Vật lí
--- 11A2
Vật lí
11A1
Vật lí
---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 11A1
Vật lí
11A3
Vật lí
--- -x- 11A1
Vật lí
---
Tiết 4 11A3
Vật lí
11A8
Vật lí
--- -x- 11A3
Vật lí
---
Tiết 5 11A8
Vật lí
--- --- 11A1
Vật lí
11A7
Sinh hoạt
---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  Hoa
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 12A7
Chào cờ
--- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- 11A2
Lịch Sử
--- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- 12A7
Sinh hoạt
---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  Mai
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 2 -x- --- --- 10A4
Hóa học
--- ---
Tiết 3 10A4
Hóa học
10A9
Hóa học
--- 10A5
Hóa học
10A9
Hóa học
---
Tiết 4 -x- --- --- 11A1
Hóa học
10A5
Hóa học
---
Tiết 5 -x- --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  Cường
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 -x- 11A8
Tin học
-x- -x- 11A5
Tin học
-x-
Tiết 2 -x- 12A8
Tin học
-x- -x- 12A4
Tin học
-x-
Tiết 3 -x- 12A4
Tin học
-x- -x- -x- -x-
Tiết 4 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
Tiết 5 -x- -x- -x- -x- -x- -x-
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  PhươngT
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 11A1
Chào cờ
11A3
Toán
--- --- 11A3
Toán
---
Tiết 2 11A7
Toán
11A1
Toán
--- --- 11A1
Toán
---
Tiết 3 --- 11A1
Toán
--- 11A1
Toán
11A7
Toán
---
Tiết 4 11A1
Toán
11A7
Toán
--- 11A3
Toán
11A7
Toán
---
Tiết 5 --- --- 11A7
Toán
11A1
Sinh hoạt
---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  Duyên
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- 11A6
Ngoại ngữ
---
Tiết 2 --- 11A9
Ngoại ngữ
--- 11A1
Ngoại ngữ
--- ---
Tiết 3 11A8
Ngoại ngữ
11A7
Ngoại ngữ
--- --- 11A3
Ngoại ngữ
---
Tiết 4 --- --- --- 11A8
Ngoại ngữ
--- ---
Tiết 5 --- 11A8
Ngoại ngữ
--- 11A6
Ngoại ngữ
--- ---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  HạnhCD
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 10A8
Chào cờ
--- --- --- --- ---
Tiết 2 10A6
GDCD
--- --- --- 10A2
GDCD
---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- 11A1
GDCD
---
Tiết 5 --- --- --- --- 10A8
Sinh hoạt
---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  Tuý
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  Tâm
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 12A8
Chào cờ
12A9
Ngữ văn
--- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- 12A9
Ngữ văn
---
Tiết 3 12A9
Ngữ văn
12A8
Ngữ văn
--- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- 12A8
Ngữ văn
---
Tiết 5 12A8
Ngữ văn
--- --- --- 12A8
Sinh hoạt
---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  HằngS
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- -x- --- 12A3
Sinh học
12A4
Sinh học
---
Tiết 2 --- -x- --- --- 12A5
Sinh học
---
Tiết 3 --- -x- --- 12A1
Sinh học
--- ---
Tiết 4 -x- -x- --- 11A5
Sinh học
--- ---
Tiết 5 -x- -x- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
 
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- 10A4
Tin học
---
Tiết 2 --- --- --- --- 10A4
Tin học
---
Tiết 3 --- --- --- --- 12A6
Tin học
---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  NgọcL
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 10A5
Chào cờ
--- --- 10A6
Vật lí
--- ---
Tiết 2 10A5
Vật lí
--- --- --- --- ---
Tiết 3 --- 10A4
Vật lí
--- --- 10A5
Vật lí
---
Tiết 4 11A4
Vật lí
--- --- --- 10A4
Vật lí
---
Tiết 5 --- --- --- --- 10A5
Sinh hoạt
---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  HưngV
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 11A4
Chào cờ
-x- --- --- 11A4
Ngữ văn
---
Tiết 2 11A6
Ngữ văn
-x- --- 11A6
Ngữ văn
11A4
Ngữ văn
---
Tiết 3 --- -x- --- 11A4
Ngữ văn
11A6
Ngữ văn
---
Tiết 4 -x- -x- --- --- --- ---
Tiết 5 -x- -x- --- --- 11A4
Sinh hoạt
---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  K.Anh
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 11A5
Chào cờ
11A7
Ngữ văn
--- 11A5
Ngữ văn
--- ---
Tiết 2 11A1
Ngữ văn
11A7
Ngữ văn
--- --- 11A7
Ngữ văn
---
Tiết 3 --- --- --- 11A7
Ngữ văn
--- ---
Tiết 4 11A5
Ngữ văn
11A5
Ngữ văn
--- --- 11A5
Ngữ văn
---
Tiết 5 --- --- --- --- 11A5
Sinh hoạt
---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  NhungL
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 10A2
Vật lí
--- -x- -x- ---
Tiết 2 10A2
Vật lí
10A3
Vật lí
--- -x- -x- ---
Tiết 3 10A1
Vật lí
10A8
Vật lí
--- 10A9
Vật lí
-x- ---
Tiết 4 12A6
Vật lí
10A1
Vật lí
--- 12A6
Vật lí
-x- ---
Tiết 5 10A3
Vật lí
--- --- --- -x- ---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  Bình
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 12A7
Ngoại ngữ
--- --- 12A8
Ngoại ngữ
---
Tiết 2 --- 11A4
Ngoại ngữ
--- --- 12A1
Ngoại ngữ
---
Tiết 3 12A7
Ngoại ngữ
--- --- --- 11A5
Ngoại ngữ
---
Tiết 4 --- 11A2
Ngoại ngữ
--- 11A2
Ngoại ngữ
12A7
Ngoại ngữ
---
Tiết 5 11A2
Ngoại ngữ
--- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

 

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  NguyệtCN
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 --- --- --- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- 10A1
Công nghệ
---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  NhungA
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 10A6
Chào cờ
12A3
Ngoại ngữ
--- 10A1
Ngoại ngữ
10A6
Ngoại ngữ
---
Tiết 2 12A6
Ngoại ngữ
10A7
Ngoại ngữ
--- 10A6
Ngoại ngữ
10A1
Ngoại ngữ
---
Tiết 3 10A7
Ngoại ngữ
10A6
Ngoại ngữ
--- --- --- ---
Tiết 4 12A3
Ngoại ngữ
12A3
Ngoại ngữ
--- --- 10A7
Ngoại ngữ
---
Tiết 5 --- --- --- --- 10A6
Sinh hoạt
---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  LanL
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 12A2
Chào cờ
12A1
Vật lí
--- 12A4
Vật lí
--- ---
Tiết 2 12A2
Vật lí
12A3
Vật lí
--- 12A1
Vật lí
--- ---
Tiết 3 12A3
Vật lí
12A2
Vật lí
--- -x- 12A4
Vật lí
---
Tiết 4 12A7
Vật lí
--- --- -x- --- ---
Tiết 5 --- --- --- -x- 12A2
Sinh hoạt
---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  ChinhTD
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 10A4
Thể dục
--- 12A7
Thể dục
--- ---
Tiết 2 10A4
Thể dục
12A7
Thể dục
--- 12A6
Thể dục
--- ---
Tiết 3 --- 11A2
Thể dục
--- 10A3
Thể dục
--- ---
Tiết 4 --- 12A6
Thể dục
--- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  Vân
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 11A8
Chào cờ
-x- --- 11A8
Thể dục
11A7
Thể dục
---
Tiết 2 11A5
Thể dục
-x- --- 11A5
Thể dục
11A8
Thể dục
---
Tiết 3 11A7
Thể dục
-x- --- --- 11A4
Thể dục
---
Tiết 4 --- -x- --- 11A7
Thể dục
--- ---
Tiết 5 11A4
Thể dục
-x- --- --- 11A8
Sinh hoạt
---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  HiềnH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 12A5
Hóa học
--- 12A2
Hóa học
11A2
Hóa học
---
Tiết 2 --- 12A1
Hóa học
--- 11A2
Hóa học
12A2
Hóa học
---
Tiết 3 --- 11A4
Hóa học
--- 11A8
Hóa học
--- ---
Tiết 4 --- 11A4
Hóa học
--- 11A4
Hóa học
12A1
Hóa học
---
Tiết 5 --- --- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  HiềnTin
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 10A1
Chào cờ
--- --- --- --- ---
Tiết 2 --- 10A5
Tin học
--- --- --- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- 10A1
Sinh hoạt
---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  HiềnSinh
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 11A2
Chào cờ
11A4
Sinh học
--- 11A4
Sinh học
--- ---
Tiết 2 11A3
Sinh học
12A2
Sinh học
--- 11A4
Sinh học
--- ---
Tiết 3 --- --- --- --- --- ---
Tiết 4 11A7
Sinh học
11A1
Sinh học
--- --- --- ---
Tiết 5 --- --- --- --- 11A2
Sinh hoạt
---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  LanA
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 12A4
Ngoại ngữ
--- --- 10A3
Ngoại ngữ
---
Tiết 2 --- 10A2
Ngoại ngữ
--- 12A9
Ngoại ngữ
--- ---
Tiết 3 12A5
Ngoại ngữ
--- --- 10A2
Ngoại ngữ
12A2
Ngoại ngữ
---
Tiết 4 10A3
Ngoại ngữ
--- --- 12A4
Ngoại ngữ
--- ---
Tiết 5 --- --- --- 12A8
Ngoại ngữ
--- ---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

 

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  Quỳnh
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 12A4
Chào cờ
11A2
Toán
--- 11A6
Toán
--- ---
Tiết 2 12A4
Toán
11A5
Toán
--- 12A4
Toán
--- ---
Tiết 3 11A2
Toán
11A6
Toán
--- 11A5
Toán
--- ---
Tiết 4 12A4
Toán
--- --- 11A2
Toán
---
Tiết 5 10A9
Toán
--- --- --- 12A4
Sinh hoạt
---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  Nội
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 10A9
Chào cờ
10A9
Ngữ văn
--- -x- 10A9
Ngữ văn
---
Tiết 2 --- --- --- -x- ---
Tiết 3 10A9
Ngữ văn
11A8
Ngữ văn
--- -x- 11A8
Ngữ văn
---
Tiết 4 11A8
Ngữ văn
--- --- -x- --- ---
Tiết 5 --- --- --- -x- 10A9
Sinh hoạt
---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  Điệp
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 12A3
Chào cờ
--- --- 12A8
Toán
12A3
Toán
---
Tiết 2 12A8
Toán
12A5
Toán
--- 10A8
Toán
12A8
Toán
---
Tiết 3 --- --- --- 12A3
Toán
10A8
Toán
---
Tiết 4 12A8
Toán
12A8
Toán
--- --- 12A5
Toán
---
Tiết 5 12A3
Toán
12A3
Toán
--- --- 12A3
Sinh hoạt
---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  GV1
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- -x- --- -x- -x- ---
Tiết 2 12A6
Ngoại ngữ
10A4
Ngoại ngữ
--- 10A5
Ngoại ngữ
12A1
Ngoại ngữ
---
Tiết 3 12A5
Ngoại ngữ
10A3
Ngoại ngữ
--- 10A8
Ngoại ngữ
12A7
Ngoại ngữ
---
Tiết 4 --- 10A2
Ngoại ngữ
--- 10A7
Ngoại ngữ
10A6
Ngoại ngữ
---
Tiết 5 --- 10A9
Ngoại ngữ
--- 12A8
Ngoại ngữ
--- ---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  Ánh_Hóa
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- 10A3
Hóa học
--- 12A6
Hóa học
12A9
Hóa học
---
Tiết 2 --- --- --- 12A3
Hóa học
10A3
Hóa học
---
Tiết 3 12A4
Hóa học
12A3
Hóa học
--- 12A4
Hóa học
--- ---
Tiết 4 --- --- --- --- --- ---
Tiết 5 10A2
Hóa học
--- --- 10A2
Hóa học
--- ---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  Cường_TD
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 11A6
Chào cờ
11A6
Thể dục
--- 12A1
Thể dục
--- ---
Tiết 2 12A1
Thể dục
12A4
Thể dục
--- 12A5
Thể dục
12A3
Thể dục
---
Tiết 3 --- 12A1
Thể dục
--- 11A6
Thể dục
12A5
Thể dục
---
Tiết 4 12A4
Thể dục
11A6
Thể dục
--- 12A3
Thể dục
12A4
Thể dục
---
Tiết 5 --- 12A1
Thể dục
--- 12A3
Thể dục
11A6
Sinh hoạt
---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  LiênH
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- 11A7
Hóa học
10A7
Hóa học
---
Tiết 2 10A1
Hóa học
--- --- 11A9
Hóa học
--- ---
Tiết 3 11A6
Hóa học
--- --- 11A3
Hóa học
11A9
Hóa học
---
Tiết 4 --- --- --- 10A1
Hóa học
11A6
Hóa học
---
Tiết 5 11A7
Hóa học
--- --- --- --- ---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  GV2
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- -x- --- -x- -x- ---
Tiết 2 11A2
Ngoại ngữ
11A9
Ngoại ngữ
--- 12A9
Ngoại ngữ
11A5
Ngoại ngữ
---
Tiết 3 11A3
Ngoại ngữ
11A7
Ngoại ngữ
--- --- 12A2
Ngoại ngữ
---
Tiết 4 10A1
Ngoại ngữ
12A3
Ngoại ngữ
--- 12A4
Ngoại ngữ
11A4
Ngoại ngữ
---
Tiết 5 11A1
Ngoại ngữ
11A8
Ngoại ngữ
--- 11A6
Ngoại ngữ
--- ---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

Trở lên trên đỉnh

Trường THPT Nguyễn Siêu_(33000723)
  Yen_TAnh
Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
Tiết 1 --- --- --- --- --- ---
Tiết 2 11A2
Ngoại ngữ
10A4
Ngoại ngữ
--- 10A5
Ngoại ngữ
11A5
Ngoại ngữ
---
Tiết 3 11A3
Ngoại ngữ
10A3
Ngoại ngữ
--- 10A8
Ngoại ngữ
12A7
Ngoại ngữ
---
Tiết 4 10A1
Ngoại ngữ
10A2
Ngoại ngữ
--- 10A7
Ngoại ngữ
10A6
Ngoại ngữ
---
Tiết 5 11A1
Ngoại ngữ
10A9
Ngoại ngữ
--- --- --- ---
  TKB tạo ra với phiên bản 5.14.3 vào lúc 29 Dec 2019 07:20:02

 

Trở lên trên đỉnh

 


In bản tin Ý kiến phản hồi

TIN MỚI
VĂN BẢN MỚI NHẤT
Truy cập
Online :  15
Lượng truy cập : 2089717
Mấy giờ ?

Trang thông tin trường THPT Nguyễn Siêu phiên bản 3.0 --- Bản quyền thuộc trường THPT Nguyễn Siêu
Địa chỉ: Đông kết - Khoái Châu - Tỉnh Hưng Yên --- ĐT: 02213.773.538
Được thiết kế bởi Hà Văn Cường Giáo viên Tin học - Thiết kế năm 2009
E-mail:c3nguyensieu.hungyen@moet.edu.vn